Regulamin

Regulamin Resortu

1. Pokój resortowy wynajmowany jest na doby (przez wynajem pokoi gościnnych należy rozumieć wynajem apartamentu lub pokoju)
2. Doba w resorcie trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby resortowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Resort może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Resort zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Resorcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu
6. Wpłacona zaliczka/zadatek na poczet pobytu nie podlega zwrotowi w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed zarezerwowanym dniem rozpoczęcia pobytu w Resorcie.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby resortowej. Resort nie zwraca opłaty za pobyt Gościa w Resorcie.
8. Resort świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
9. Do obowiązku Resortu należy:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo w pokoju, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Resortu
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyraża takie życzenie.
10. Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa niezależnie od tego, czy te pojazdy zostały zaparkowane na parkingu Resortu czy poza terenem Resortu.
11. Gość Resortu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Resortu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
12. Resort nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość.
13. Resort nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie Resortu.
14. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Resortu.
15. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
16. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
17. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Resort Solny dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Resocie, Gość ma prawo do wglądu swoich danych osobowych.
18. Gość Resortu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania, nie uiszczenie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia pracownika recepcji do odmowy zameldowania Gościa i nie wydania mu klucza do pokoju.